Ajutorul de înmormântare și ajutoare de urgenţă

Ajutorul de înmormântare și ajutoarele de urgență se acordă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate.

Asistența socială, are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea de:

 1. a-și asigura singură nevoile sociale;
 2. a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrarea socială, la care se adaugă categorii sociale cu preponderență persoane vârstnice, familii monoparentale, familii cu mulți copii/cu venituri mici/fără venituri, victime ale violenței domestice;

Ajutorul pentru înmormântare și ajutoarele de urgență se acordă în limitat fondurilor alocate în acest scop în bugetul local al orașului Măcin, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul/reședința pe raza administrativă a orașului Măcin, și în baza efectuării unei anchete sociale utilizând următoarele date și informații de bază:

 1. veniturile reale ale familiei/persoanei singure;
 2. cheltuielile efectuate numai de strictă necesitate pentru familie/persoană aflată în nevoie socială.

Cuantumul ajutorului de înmormântare și al ajutoarelor de urgență este stabilit prin dispoziție a primarului, în limita sumelor în bugetul local cu această destinație și în limita cuantumurilor stabilite pentru fiecare situație, conform tabelului de mai jos:

Denumirea ajutorului Limita maximă a ajutorului (lei)
a) ajutor de  înmormântare acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau, al persoanei singure beneficiare de ajutor social (VMG). 1.000
b) ajutor de urgență acordat în cazul decesului unui membru al familiei (soț/soție/copil/frate/soră/mamă/tată, sau oricare altă rudă care domicilia și/sau locuia efectiv cu solicitantul), în situația în care persoana decedată nu realiza venituri, nu beneficia de ajutor social (VMG), iar familia nu are posibilitate financiară și nu poate suporta cheltuielile cu înmormântarea. 1.000
c) ajutor de urgență acordat în cazul decesului unei persoane fără susținători legali, fără venituri, care nu beneficia de ajutor social (VMG), ajutor acordat oricărei persoane fizice/juridice care a suportat benevol cheltuieli cu înmormântarea, cu condiția ca aceștia să nu fi beneficiat de ajutor de înmormântare din partea altor instituții. 1.000
d) ajutor de urgență acordat persoanelor fără venituri sau, cu venit minim garantat (VMG), cu probleme deosebite de sănătate care urmează să se adreseze medicilor specialiști, psihologilor, pentru obținerea referatelor medicale, a scrisorilor medicale, a evaluărilor psihologice, transport, etc., documente necesare întocmirii dosarului adresat Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap (adulți/minori)  – Tulcea, în vederea obținerii Certificatului de încadrare în grad de handicap. 500
e) ajutor de urgență acordat pentru internare, efectuare a unor investigații medicale la spitalele dintr-o altă localitate, efectuarea unui tratament medical de specialitate pentru copii ce prezintă tulburări psiho-sociale ce provin din familii defavorizate și care necesită internare în secții de neuro-psihiatrie infantilă din județele învecinate; pentru persoane fără venituri sau, cu venit minim garantat (VMG); pentru pensionari cu venituri minime fără aparținători, ce prezintă afecțiuni grave. 500
f) ajutor de urgență acordat pentru procurarea de medicamente pe bază de rețete compensate sau, a celor de valori mari, pentru persoanele care nu sunt beneficiare de ajutor social, care nu au venituri și care se află în risc de excluziune socială; 200
g) ajutor de urgență acordat familiilor sau persoanelor singure, aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, conform art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001. 1.500

Ajutorul de înmormântare, lit. a). și ajutoarele de urgență, lit. b) – g), se achită solicitantului, prin Direcția de Asistență Socială Măcin.

Important de ştiut

Acordarea ajutorului de înmormântare

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau, al persoanei singure beneficiare de ajutor social (VMG), se acordă un ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea, conf. art. 28, alin (4), din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Primarii pot dispune/aproba acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea, cu condiția ca solicitantul să nu beneficieze de un alt ajutor de înmormântare/deces acordat de o altă instituție, conform prevederilor legale în vigoare.

Ajutorul de înmormântare se acordă prin dispoziție a primarului, în baza următoarelor documente:

 • cerere scrisă a solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului și membrilor de familie;
 • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;
 • documente care să ateste venitul net lunar al familiei, aferent lunii anterioare depunerii cererii;
 • copie certificat de deces/adeverință de înhumare;
 • dovezi de plată în original, privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea (facturi fiscale, bonuri fiscale, etc.);
 • declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutor de deces de la altă instituție;
 • ancheta socială efectuată de compartimentele de specialitate ale Direcției de Asistență Socială Măcin.

Acordarea ajutoarelor de urgență

Situațiile deosebite care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28, alin. (2), care prevede că […] Primarul poate acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărâre de consiliu local […], din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și prin art. 41 – 47 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii privind venitul minim garantat, modificate de H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare, pot fi următoarele:

 • decesul unui membru al familiei (soț/soție/copil/frate/soră/mamă/tată, sau oricare altă rudă care domicilia și/sau locuia efectiv cu solicitantul), în situația în care persoana decedată nu realiza venituri, nu beneficia de ajutor VMG, iar familia nu are posibilitate financiară și nu poate suporta cheltuielile cu înmormântarea.
 • în cazul decesului unei persoane fără susținători legali, fără venituri, nu beneficia de ajutor VMG, ajutorul de urgență se va acorda oricărei persoane fizice/juridice care a suportat benevol cheltuieli cu înmormântarea, cu condiția ca aceștia să nu fi beneficiat de ajutor de înmormântare din partea altor instituții;
 • persoane fără venituri sau, cu venit minim garantat (VMG), cu probleme deosebite de sănătate care urmează să se adreseze medicilor specialiști, psihologilor, pentru obținerea referatelor medicale, a scrisorilor medicale, a evaluărilor psihologice, transport, etc., documente necesare întocmirii dosarului adresat Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap (adulți/minori)  – Tulcea, în vederea obținerii Certificatului de încadrare în grad de handicap;
 • necesitatea de internare, efectuare a unor investigații medicale în spitalele dintr-o altă localitate, efectuarea unui tratament medical de specialitate pentru copii ce prezintă tulburări psiho-sociale ce provin din familii defavorizate și care necesită internarea în secții de neuro-psihiatrie infantilă din județele învecinate, pentru persoane fără venituri, cu venit minim garantat, pensionari cu venituri minime fără aparținători, ce prezintă afecțiuni grave;
 • procurarea de medicamente pe bază de rețete compensate sau, a celor de valori mari, pentru persoanele care nu sunt beneficiare de ajutor social, care nu au venituri și care se află în risc de excluziune socială;
 • familiilor sau persoanelor singure, aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001.

Solicitarea ajutorului de urgență

Cerere prin care se solicită ajutorul de urgență se va depune la secretariatul/registratura Primăriei orașului Măcin, va conține datele de identificare ale solicitantului ajutorului de urgență, precum și informații referitoare la situația de necesitate generată de una din situațiile deosebite descrise în tabel: lit. b) –  g).

La cerea prin care se solicită acordarea unui ajutor de urgență, se vor atașa în xerocopii cartea de identitate a solicitantului precum și alte acte doveditoare, în funcție de situație, privind componența familiei, veniturile realizate, acte medicale, acte stare civilă, procese verbale emise de Serviciul pentru situații de urgență sau, orice alt document din care să rezulte situația de necesitate.

Poate depune cerere pentru obținerea unui ajutor de urgență doar persoanele care au domiciliul sau reședința stabilită pe raza orașului Măcin, conform CI/BI/CUI, sau a cărții provizorii de identitate.

Familiile sau persoanele care au beneficiat de ajutoare de urgență pentru calamități naturale, incendii și accidente și pentru situații deosebite din partea altor instituții, nu mai pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Măcin, pentru aceeași situație.