Ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie pentru 2023 – 2024

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor).

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, din strada Cetății nr. 19.

Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului rece, după cum urmează:

  1. până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;
  2. după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

2. Suplimentul pentru energie

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică.

Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere va fi disponibil la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin sau pe pagina de Internet: www.das.macin.ro.

Documentele se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, din strada Cetății nr. 19 (intrare prin str. Rahovei).

Program primire dosare:
Luni – Joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:00

Important de ştiut

Acte necesare pentru depunerea dosarelor

Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute

Acte necesare depunere dosar:

 • cererea – declarația pe propria pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 • actele de identitate ale membrilor familiei (peste 14 ani): carte de identitate, buletin *;
 • certificatul de naștere pentru copii cu vârsta sub 14 ani *;
 • certificat de căsătorie *;
 • hotărâre de divorț/act notarial – dacă este cazul *;
 • declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt și data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul *;
 • certificat de deces – dacă este cazul *;
 • documente în baza cărora deține locuința (act de proprietate, contract de închiriere, de concesiune, de comodat, certificat de moștenitor) *;
 • acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii: adeverință salariu net + tichete de masă/mențiunea că NU se primesc tichete de masă din partea instituției, cupon pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoană cu handicap, cupon alocație de plasament, etc.–după caz *;
 • extras depozite active, de la banca/băncile unde este/sunt deschis/e contul/conturile;
 • o factură recentă de furnizare a gazelor naturale – după caz *;
 • o factură recentă de furnizare a energiei electrice – după caz *;
 • certificat fiscal – eliberat de Biroul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei orașului Măcin, pentru fiecare dintre membrii majori ai familiei;
 • adeverință de la Registrului Agricol din cadrul Primăriei orașului Măcin, pentru fiecare dintre membrii majori ai familiei;
 • certificat înmatriculare autovehicul/CIV autovehicul – dacă este cazul *;
 • orice ale documente solicitate după caz.
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarele se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, până pe data de 20, a fiecărei luni.

Persoanele care solicită acordarea suplimentului de energie pentru consum de combustibil lichid/solid (lemne, butelii. etc.), trebuie să prezinte și nr. de cont IBAN (cont deschis la bancă).

* fotocopiile se vor realiza la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin

Obligațiile beneficiarilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
 • să anunţe la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat;
 • modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri și declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora. 
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordării ajutorului social (VMG) / acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF)

a) Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

b) Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):

 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

c) Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii; 

d) Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Notă: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai sus, conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, ajutorului social (VMG) / alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF).

Verificări şi sancţiuni

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței primarul orașului Măcin are obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

Anchetele sociale sunt efectuate şi la sesizarea unor terţi, de către inspectorii din cadrul Direcției de Asistență Socială Măcin.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.