Informare privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Începând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016. privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR), regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Direcţia de Asistenţă Socială Măcin se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE şi vă informează pe această cale asupra drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de informare – aveţi dreptul să fiţi informat în momentul preluării consimţământului sau colectării datelor cu caracter personal;

Dreptul de acces – aveţi dreptul să obţineţi din partea noastră o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă este cazul, şi acces la acestea, precum şi asupra modalităţilor în care sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul să vă primiţi datele personale într-un format structurat, care poate citit automat, date care pot fi transmise direct altui operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opoziţie – când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment;

Dreptul la rectificare – aveţi dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte; Dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate, vă retrageţi consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării, datele au fost prelucrate ilegal etc.;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Tipuri de date colectate

  • Date de identificare proprii: nume, prenume, dala naşterii, sexul, codul numeric personal, fotografii
  • Date de identificare ale membrilor familiei
  • Date de contact: adresa domiciliu, adresa mail. numărul de telefon fix şi/sau mobil
  • Dale privind starea de sănătate
  • Date bancare: informaţii privind contul bancar
  • Date privind situaţia financiară, locativă, proprietăţi etc.

Prelucrarea datelor

Scopul colectării datelor este asigurarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, prin îndeplinirea procedurilor şi întocmirea actelor solicitate, incluzând, după caz, efectuarea formalităţilor legale de asigurare a publicităţii anumitor categorii de date prin înscrierea acestora în registrele şi bazele de date naţionale.

În consecinţă, Direcţiei de Asistenţă Socială Măcin, îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţii de servicii specifice, date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum şi de a administra în condiţii de siguranţă aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Este obligatorie furnizarea datelor solicitate, aceste fiind necesare pentru stabilirea şi implementarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială ce se impun. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Direcţia de Asistenţă Socială Măcin, iar în cazul înscrisurilor supuse regimului de publicitate reglementat prin legi speciale, sunt comunicate şi autorităţilor specializate în materie. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, DGASPC Tulcea, Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, diverse bănci pentru plata alocaţiilor şi a altor drepturi băneşti, Tribunal, Judecătorie, alte direcţii de asistenţă socială din ţară, etc.

Va informăm că este asigurată securitatea datelor dvs. cu caracter personal, iar accesul la acestea este limitat angajaţilor şi terţelor părţi (în cazul în care ne sunt solicitate şi cu respectarea confidenţialităţii).