Scurtă prezentare

Direcția de Asistență Socială Măcin instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul administrativ în orașul Măcin, strada Cetății, nr. 19, județul Tulcea, este structură specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale specializate.

Direcția este înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Măcin prin H.C.L. nr. 13/ 28.02.2019, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor cu dezabilități, persoanelor vârstnice, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcția de Asistență Socială Măcin este acreditată ca furnizor public de servicii sociale prin Certificatul de acreditare Seria AF, nr. 006408/05.09.2019, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Ca urmare a acreditării direcției ca furnizor public de servicii sociale, s-au obținut următoarele licențe:

 1. Licența de funcționare cu seria LF, nr. 000763/05.03.2021 pentru serviciul social Centrul de zi pentru copii Sf. Parascheva Măcin, pe perioada 25.03.2020-24.032025;
 2. Licența de funcționare cu seria LF, nr. 0011485/03.05.2022 pentru serviciul social Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Măcin, pe perioada 17.05.2021-16.05.2026;
 3. Licența de funcționare cu seria LF, nr. 0011483/02.05.2022 pentru serviciul social Serviciul de Asistență Comunitară Măcin, pe perioada 17.05.2021-16.05.2026.

Este cunoscut faptul că în aplicarea politicilor sociale, prin Hotărârea nr. 797/08.11.2017, direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 1. de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială, etc.;
 2. de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;
 3. de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
 4. de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;
 5. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;
 6. de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;
 7. de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 8. de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Direcția de Asistență Socială Măcin funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin HCL nr. 13/28.02.2019 și a Regulamentului intern.

Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Măcin îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, acțiuni, activități profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterii calității vieții.