Ajutorul social – Venitul Minim Grantat (VMG)

Ajutorul social / venitul minim garantat se acordă conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni romani sau străini, precum și persoanelor fără locuință aflate în situație de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Beneficiari:

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanță de urgență.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință (ISR) a cărui valoare este stabilita prin lege la 598 LEI. 

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele:

PERSOANĂ SINGURĂ

0.283 x ISR

170 lei

FAMILIA FORMATĂ DIN 2 PERSOANE

0.510 x ISR

305 lei

FAMILIA FORMATĂ DIN 3 PERSOANE

0.714 x ISR

427 lei

FAMILIA FORMATĂ DIN 4 PERSOANE

0.884 x ISR

529 lei

FAMILIA FORMATĂ DIN 5 PERSOANE

1.054 x ISR

631 lei

 *** Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 0.073 x ISR.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile menționate mai sus și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Important de ştiut

Acte necesare acordarea ajutorului social VMG

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social VMG, în baza Legii nr. 416/2001

Ajutorul social VMG se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare întocmire dosar:

 • Cererea-declarația pe propria pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 • Cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei *;
 • Certificatele de naștere ale copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani *;
 • Certificatul de căsătorie (dacă există) *;
 • Sentința judecătorească rămasă definitivă de divorț sau de plasare a minorului/minorilor la unul dintre părinți, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituirea tutelei, etc. *;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator *;
 • Adeverință elev (acolo unde este cazul);
 • acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu grad de handicap (ușor, mediu, accentuat sau grav de invaliditate) *;
 • adeverință care să ateste că sunt înregistrați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă -ALOFM – Măcin, pentru încadrare în muncă și că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții;
 • venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere (adeverințe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de șomaj, cupon alocație de stat, etc. *);
 • Certificat fiscal eliberat de UAT Măcin – Biroul Taxe și Impozite, cu privire la bunurile mobile și imobile aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);
 • dacă familia deține un autovehicul – copie după talon, sau CIV *;
 • Adeverința eliberată de UAT Măcin – Biroul Agricol cu privire la terenurile intravilane și extravilane aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);
 • Certificat de deces (dacă este cazul) *;
 • Acte de proprietate imobil/locuință (dacă există) *;
 • Asigurare locuință (dacă există) *;
 • Extras de cont bancar (luna anterioară depunerii cererii);
 • Declarație acord prelucrare date cu caracter personal.

Atenție!

 • Familia să aibă reședința legală în orașul Măcin, județ Tulcea;
 • În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară, vor fi prezentate și documente referitoare la componența familiei și veniturile pentru partenerul solicitantului.
 • Documentele se depun până la data de 20 ale lunii!

* fotocopiile se vor realiza la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin

Condiții de acordare

Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, Compartimentul Prestații Sociale.

Pentru soluționarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va efectua anchetă socială la domiciliul sau, după caz, la reședința solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuință.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziția scrisă a primarului, iar dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la un interval de 3 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Obligațiile persoanelor beneficiare de ajutor social

Titularul ajutorului social este obligat să depună, din 3 în 3 luni, la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, Compartimentul Prestații Sociale, o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, însoțită de o adeverință eliberată de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, au următoarele obligații:

 • să dovedească, cu adeverință eliberată de ALOFM Măcin, că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă;
 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordării ajutorului social (VMG) / acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF)

a) Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

b) Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):

 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

c) Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii; 

d) Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Notă: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai sus, conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, ajutorului social (VMG) / alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF).