Autoritate tutelară şi protecţia copilului

Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:

   • Alocaţia de stat pentru copii;
   • Alocaţia de plasament;
   • Indemnizaţia pentru creşterea copilului;
   • Stimulentul de inserţie.

  Documente necesare privind întocmirea dosarelor pentru obținerea următoarelor beneficii sociale:

  1. Alocație de stat pentru copil
  • Cerere tip;
  • Certificat naștere copil (original și copie xerox);
  • Carte identitate parinți (original și copie xerox);
  • Livret de famile (copie xerox, dacă există);
  • Extras de cont.
  1. Îndemnizație pentru creșterea copilului
  • Cerere tip;
  • Certificat naștere copil (original și copie xerox);
  • Carte identitate parinți (original și copie xerox);
  • Certificat naștere copil (copie xerox);
  • Cerere de suspendare contract de muncă, înregistrată și aprobată de angajator;
  • Decizie de suspendare contract de muncă;
  • Adeverință tip, cu veniturile nete realizate în ultimele 24 luni anterioare nașterii copilului (eliberată de angajator);
  • Adeverință de: salariat, elev, student, șomer, pensionar (după caz);
  • Adeverință eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate – angajator, sau dupa caz C.A.S. sau  A.J.O.F.M.;
  • Documente justificative, dacă celalalt părinte a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei de naștere a copilulul și dacă a solicitat indemnizație pentru creșterea copilului sau, stimulent de inserție;
  • Extras de cont;
  • Ancheta socială de la primaria de domiciliu (după caz);
  • Dosar plastic.
  1. Stimuletul de inserție
  • Cerere tip;
  • Certificat naștere copil (original și copie xerox);
  • Carte identitate parinți (original și copie xerox);
  • Cerere către A.J.P.S. Tulcea;
  • Cerere + Decizie de reluare activitate;
  • Adeverință soț că nu beneficiază de stimulentul de inserție;
  • Extras de cont.
  1. Încadrare în grad de handicap minor
  • Certificat medical – în original, eliberat de medicul specialist din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea (certificatul medical se obține în baza Referatului medical, sau a Scrisorii medicale eliberate de medicul specialist de la biroul Registratură), sau din cadrul centrelor medicale acreditate (spitale, sau ambulatorii de specialitate);
  • Fișa medicală sintetică – în original (formular nou, conform noii legislații), completată de medicul de familie;
  • Fișa de evaluare psihologică – pentru toate cazurile noi și pentru cazurile NPI, HIV/SIDA, boală canceroasă (în original);
  • Fișa psihopedagogică – în original (pentru copii care urmează o formă de învățământ);
  • Acte medicale (scridori medicale, ieșiri din spital, analize medicale, etc.) – toate în original);
  • Anchetă socială și Fișa cu factorii de mediu – anexă la ancheta socială în original – de la primaria de domiciliu;
  • Plan de servicii – în original (numai în situații de risc);
  • Certificat de naștere pentru copilul în cauză – Carte de identitate (xerocopie la copilul care a implinit 14 ani);
  • Carte de identitate părinți – xerocopii;
  • Certificat de căsătorie;
  • Certificat de expertiză și orientare școlară – xerocopie;
  • Alte acte: Certificat deces, Sentință de divorț (unde este cazul), Sentință civilă pentru delegare temporară reprezentare minor (pentru parintii plecați la muncă în străinătate);
  • Hotărâre de plasament pentru minor famile extinsă/Asistent maternal profesionist – dacă este cazul.

  Notă: Pentru copiii nedeplasabili, evaluarea complexă se va face la domiciliul copilului, după depunerea dosarului complet de către reprezentatul legal al acestuia.