Alocația pentru susținerea familiei (ASF)

Alocația pentru Susținerea Familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

Beneficiari:

a) Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora (alocație complementară)

b) Familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia (alocația monoparentală)

Cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință ISR .

Valoarea ISR este stabilită prin lege la 598 LEI.

Familia formată din soț, soție și copii care locuiesc împreună (alocația complementară)
Venit net mediu lunar pe membru de familie între: 0 lei și 239 lei (0,4 ISR) 239 lei (0,4 ISR) și 634 lei (1,06 ISR)
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.164 x ISR 99 lei 0.150 x ISR 90 lei
familia cu 2 copii 0.328 x ISR 197 lei 0.300 x ISR 180 lei
familia cu 3 copii 0.492 x ISR 295 lei 0.450 x ISR 270 lei
familia cu 4 copii și mai mulți 0.656 x ISR 393 lei 0.600 x ISR 359 lei

 

Familia formată din persoana singură și copii aflați în îngrijirea acesteia (alocația monoparentală)
Venit net mediu lunar pe membru de familie intre : 0 lei și 239 lei (0.4 ISR) 239 lei (0.4 ISR) și 634 lei (1.06 ISR)
Coeficient Cuantum Coeficient Cuantum
familia cu 1 copil 0.214 x ISR 128 lei 0.204 x ISR 122 lei
familia cu 2 copii 0.428 x ISR 256 lei 0.408 x ISR 244 lei
familia cu 3 copii 0.642 x ISR 384 lei 0.612 x ISR 366 lei
familia cu 4 copii și mai mulți 0.856 x ISR 512 lei 0.816 x ISR 488 lei

Important de ştiut

Acte necesare

Acte necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei (ASF), în baza Legii nr. 277/2010

Alocația pentru susținerea familiei (ASF) se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.

Acte necesare întocmire dosar:

 • Cererea-declarația pe propria pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 • Cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei *;
 • Certificatele de naștere ale copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani *;
 • Certificatul de căsătorie *;
 • Sentința judecătorească rămasă definitivă de divorț sau de plasare a minorului/minorilor la unul dintre părinți, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituirea tutelei, etc. *;
 • Adeverință elev în care să fie specificată nota la purtare și dacă elevul are absențe;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei: adeverință de salariu cu venitul net „în mână”+ valoarea tichetelor de masă (dacă există), cupon de pensie (bătrânețe, boală, urmaș, întreținere, etc.), cupon de șomaj, cupon indemnizație de handicap *;
 • Cupon indemnizație pentru creșterea copilului din luna anterioară depunerii cererii (decizie AJPIS) *;
 • Adeverință de la ANAF din care să rezulte veniturile impozabile (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere) – adeverința se solicită la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin – Compartimentul Resurse Umane;
 • Certificat fiscal eliberat de UAT Măcin – Biroul Taxe și Impozite, cu privire la bunurile mobile și imobile aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);
 • dacă familia deține un autovehicul – copie după talon, sau CIV *;
 • adeverința eliberată de UAT Măcin – Biroul Agricol cu privire la terenurile intravilane și extravilane aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);
 • Extras de cont bancar pe ultime 3 luni;
 • Declarație informare date cu caracter personal.

 Atenție!

 • Familia să aibă reședința legală în România;
 • Să locuiască împreună cu copilul/copii pe care îl/îi are/au în întreținere;
 • Copilul/copii să urmeze o formă de învățământ fără întrerupere, iar nota la purtare să fie minim 8;
 • Să aibă un venit net mediu pe membru de familie până la maxim 634 RON/lună;
 • Documentele se depun până la data de 20 ale lunii.

* fotocopiile se vor realiza la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin

Condiții de acordare și obligațiile beneficiarilor

Condiții de acordare:

Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.

Actele se înregistrează la sediul Direcției de Asistență Socială Măcin, Compartimentul Prestații Sociale.

Pentru soluționarea cererii privind acordarea alocației de susținere, se va efectua anchetă socială la domiciliul sau, după caz, la reședința familiei.

Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziția scrisă a primarului, iar dreptul la alocație se acorda începând cu luna următoare înregistrării cererii.

În vederea respectării condițiilor de acordare a alocației se efectuează anchete sociale la un interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.

Obligațiile beneficiarilor:

Titularul alocației este obligat să depună periodic după stabilirea dreptului la alocație o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordării ajutorului social (VMG) / acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF)

a) Bunuri imobile:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

b) Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):

 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

c) Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii; 

d) Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Notă: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai sus, conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, ajutorului social (VMG) / alocaţiei pentru susţinerea familiei (ASF).